Warning: session_start(): open(/tmp/sess_43617a9eedf05f42321963231770016c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/session.php on line 12Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/index.php:102) in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/session.php on line 12Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/index.php:102) in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/index.php on line 174Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/index.php:102) in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/currency.php on line 45Warning: fopen(/home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/cache/cache.language.1586146963): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 59Warning: fopen(/home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/cache/cache.currency.1586146963): failed to open stream: Disk quota exceeded in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ed/domains/tweedehandsapple.nl/public_html/system/library/cache/file.php on line 59 Algemene voorwaarden
plaats gratis advertentie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

TweedehandsApple.nl


Artikel 1 Definities 1.1

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 

a. TweedehandsApple.nl: de beheerder van de website

b. gebruiker: de natuurlijke persoon of het bedrijf die via de website een overeenkomst aangaat met TweedehandsApple.nl; 

c. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt via de website tussen de gebruiker en TweedehandsApple.nl; 

d. dienst: de dienst die TweedehandsApple.nl in het kader van de overeenkomst aan de gebruiker levert; 

e. website: de website www.TweedehandsApple.nl die door TweedehandsApple.nl wordt beheerd; 

f. advertentie: de advertentie die de gebruiker op de website plaatst; 

g. koopovereenkomst: de koopovereenkomst die tussen de gebruiker en een derde, die heeft gereageerd op de advertentie, tot stand komt; 

h. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.  


Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en op iedere overeenkomst tussen
TweedehandsApple.nl en de gebruiker. 

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door TweedehandsApple.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.  


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. 

3.2 TweedehandsApple.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, e-mailberichten of op de website. 

3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 

3.4 TweedehandsApple.nl levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel die de rechten van derden schenden.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de gebruiker het aanbod van TweedehandsApple.nl via de website heeft aanvaard. 

4.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt TweedehandsApple.nl de gebruiker onverwijld een elektronische bevestiging. In deze bevestigingse-mail is omschreven op welke wijze de gebruiker de advertentie kan wijzigen en kan verwijderen. 

4.3 De overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.  


Artikel 5 Overeenkomst voor bepaalde tijd 

5.1 Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan en aan de gebruiker een vergoeding in rekening is gebracht, dan is het niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien de gebruiker zijn advertentie voor het verstrijken van de looptijd van de website verwijdert, dan wordt (een deel van) de in rekening gebrachte vergoeding niet gecrediteerd en heeft de gebruiker geen recht op enige andere vorm van compensatie. 

5.2 Na het verstrijken van de looptijd eindigt de overeenkomst automatisch.  


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst en storing

6.1 TweedehandsApple.nl zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 

6.2 TweedehandsApple.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) de dienst aan te passen en/of te beëindigen. Indien TweedehandsApple.nl een significante wijziging aanbrengt in de dienst of de dienst beëindigt, dan wordt de gebruiker daarvan via de e-mail op de hoogte gesteld. 

6.3 TweedehandsApple.nl heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de gebruiker, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 

6.4 Voor de diensten is TweedehandsApple.nl afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. TweedehandsApple.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen. 

6.5 TweedehandsApple.nl is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens TweedehandsApple.nl ontstaat. 

6.6 Indien er een storing optreedt in het functioneren van de dienst, dan dient de storing door of namens de gebruiker zo spoedig mogelijk aan TweedehandsApple.nl te worden gemeld. 

6.7 De advertentie wordt 28 dagen na plaatsing automatisch van de website verwijderd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  


Artikel 7 Positie van TweedehandsApple.nl 

7.1 De gebruiker erkent dat TweedehandsApple.nl op generlei wijze betrokken is bij de koopovereenkomst tussen de gebruiker en een derde die naar aanleiding van de advertentie tot stand is gekomen en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert. TweedehandsApple.nl is slechts verantwoordelijk voor het correct nakomen van haar diensten. Deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de koopovereenkomst tussen de gebruiker en een derde. 

7.2 Indien een derde zijn verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst die hij met de gebruiker is aangegaan niet of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de betreffende derde en de gebruiker. TweedehandsApple.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van een derde. 

7.3 De gebruiker erkent dat TweedehandsApple.nl het recht heeft de advertentie van de website te verwijderen indien gebruikers of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan. 

7.4 Indien de gebruiker een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden in het geding komen, dan kan TweedehandsApple.nl de advertentie van de gebruiker met onmiddellijke ingang van de website verwijderen en zijn account deactiveren.  


Artikel 8 Verplichtingen van de gebruiker 

8.1 Indien de gebruiker een account heeft aangemaakt op de website, dan dient de gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden. 

8.2 Alle gegevens die de gebruiker bij het tot stand komen van de overeenkomst aan TweedehandsApple.nl verstrekt dienen volledig en correct te zijn. De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld aan TweedehandsApple.nl door te geven 

8.3 De gebruiker is gehouden het in de advertentie aangeboden product naar waarheid te omschrijven. 

8.4 Het is niet toegestaan dubbele advertenties te plaatsen. Dubbele advertenties kunnen door TweedehandsApple.nl verwijderd worden. 

8.5 Het is niet toegestaan een product via de website aan te bieden waarvan het aanbieden of verkopen daarvan in strijd met de wet is. 

8.6 De gebruiker is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra het product niet langer beschikbaar is of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan. 

8.7 De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de advertentie. Hij garandeert dat de inhoud van de advertentie juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

8.8 De gebruiker verklaart bevoegd te zijn het aangeboden product te verkopen en te leveren en dat het product voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving. 

8.9 De gebruiker onthoudt zich van gedragingen die andere gebruikers van de website kunnen hinderen en/of schade kunnen toebrengen aan het systeem en/of de website. 

8.10 Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze algemene voorwaarden. 

8.11 Indien de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens TweedehandsApple.nl of onrechtmatig jegens TweedehandsApple.nl handelt, dan is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die TweedehandsApple.nl daardoor lijdt en heeft TweedehandsApple.nl het recht de advertentie van de gebruiker van de website te verwijderen. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.  


Artikel 9 Oneigenlijk gebruik van de website 

9.1 De gebruiker zal in het bijzonder geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die: 

a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving; 

b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet; 

c. de rechten van derden schenden; 

d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen; 

e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen. 


Artikel 10 Vrijwaring 

10.1 De gebruiker vrijwaart TweedehandsApple.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de gebruiker geplaatste advertentie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de gebruiker op verzoek van TweedehandsApple.nl voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin TweedehandsApple.nl door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de gebruiker alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden. 

10.2 De gebruiker vrijwaart TweedehandsApple.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 


Artikel 11 Gebruik van gegevens van derden 

11.1 Het is de gebruiker alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke koopovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: 

a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is (zogenaamde spam); 

b. het verzamelen van e-mailadressen. 


Artikel 12 Klachten 

12.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld via het e-mailadres webmaster@TweedehandsApple.nl. 

12.2 Klachten worden door TweedehandsApple.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. 


Artikel 13 Aansprakelijkheid 

13.1 De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. 

13.2 TweedehandsApple.nl geeft geen enkele garantie dat de website aan de wensen van de gebruiker voldoet of geschikt is voor het behalen van een bepaald resultaat, noch dat gebruik van de website ononderbroken of foutvrij zal zijn, noch dat de website of de server via welke de website ter beschikking wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. 

13.3 TweedehandsApple.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. TweedehandsApple.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van deze inlogcodes van de gebruiker. 

13.4 TweedehandsApple.nl is niet verantwoordelijk voor advertenties die door andere gebruikers op de website zijn geplaatst. 

13.5 TweedehandsApple.nl is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website. 

13.6 TweedehandsApple.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gemiste inkomsten. 

13.7 Indien TweedehandsApple.nl aansprakelijk mocht zijn jegens de gebruiker voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TweedehandsApple.nl beperkt tot de vergoeding die voor het gebruik van de dienst aan de gebruiker in rekening is gebracht. 


Artikel 14 Privacy en beveiligingsmaatregelen 

14.1 TweedehandsApple.nl heeft beveiligingsmaatregelen genomen om de aan TweedehandsApple.nl ter beschikking gestelde gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Niettemin kan zij geen volledige beveiliging van gegevens garanderen. 


Artikel 15 Ontbinding en opschorting 

15.1 TweedehandsApple.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst TweedehandsApple.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geven dat de gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen. 

15.2 Voorts is TweedehandsApple.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

15.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TweedehandsApple.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding. 


Artikel 16 Geheimhouding 

16.1 TweedehandsApple.nl en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 


Artikel 17 Overmacht 

17.1 TweedehandsApple.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van TweedehandsApple.nl is onder andere sprake indien TweedehandsApple.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen ten gevolge van: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; diefstal; machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van TweedehandsApple.nl verhinderen of beperken; internet- en stroomstoring; oorlog of rellen; molest; brand; waterschade; overstroming; overheidsmaatregelen; werkstaking. 

17.2 In het geval dat TweedehandsApple.nl door overmacht wordt verhinderd de dienst te leveren, heeft TweedehandsApple.nl het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de levering van de dienst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze. 

17.3 In geval van overmacht is TweedehandsApple.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade, behoudens en voor zover TweedehandsApple.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad. 


Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten 

18.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren toe aan TweedehandsApple.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door gebruikers is aangeleverd in verband met het plaatsen van een advertentie. 

18.2 Het is de gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van TweedehandsApple.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. 


Artikel 19 Verwijzingen 

19.1 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar de websites van derden. TweedehandsApple.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. 


Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

20.1 Op alle overeenkomsten met TweedehandsApple.nl is Nederlands recht van toepassing. 

20.2 Alle geschillen tussen de gebruiker en TweedehandsApple.nl zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van TweedehandsApple.nl is gelegen. De gebruiker zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat TweedehandsApple.nl zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.